Smart(er) City - Inteligentne Miasto

Usługi typu Smart City dostarczają klientom unikalnych wartości skupionych wokół lepszej organizacji, sprawnej wymiany informacji oraz integracji witalnych procesów biznesowych miasta.

Wdrażanie usług inteligentnych w mieście to nie tylko wybór rozwiązania z oferty dostępnej na rynku. To także, a właściwie przede wszystkim, odpowiednia analiza potrzeb, wymagań, możliwości, sposobu i kolejności przyszłego wdrażania usług, możliwości finansowania przy wsparciu funduszy pomocowych oraz wybór odpowiedniego modelu inwestycyjnego i eksploatacyjnego.

Domeny usług Smart City

Grupy tematyczne, którymi zainteresowana jest Unia Europejska, w ramach działań związanych ze Smart City (miejskie usługi inteligentne).

Alokacja europejskich funduszy w programach regionalnych

Alokacja europejskich funduszy w programach regionalnych, z przeznaczeniem na działania związane ze Smart CIty.

Czego potrzebuje nasze miasto w zakresie usług inteligentnych?

Jak przeanalizować potrzeby, wybrać najlepsze rozwiązania, pozyskać środki na finansowanie? Poniżej istotne kroki i pomoc jaką możemy Ci zapewnić.

Na początku należy określić, czy i czego oczekują mieszkańcy od rozwoju miasta, w oparciu o usługi inteligentne.

Krok I - Analiza potrzeb

Aby zebrać taką informację można posłużyć się następującymi metodami:

Analiza wewnętrzna

Analiza potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne miasta – każda z nich na pewno analizowała już potrzeby zgłaszane przez mieszkańców

Analiza zewnętrzna

Ankieta wśród mieszkańców, ogranizacji społecznych itp.

Krok II - Definicja usługi

Można zdefiniować przyszłe usługi inteligentne, które pozwolą rozwijać się miastu poprzez:

Samodzielną definicję wymagań

Próba definiowania usługi od podstaw, określenia jej zakresu funkcjonalnego

Analizę oferty rynkowej

Przeanalizowanie oferty rynkowej oraz doświadczenia innych miast na świecie i wybranie z katalogu usług funkcjonujących te, które pokrywają potrzeby mojego miasta

Na podstawie zebranej informacji i ustaleniu rankingu potrzeb, można przejść do opisu i klasyfikacji przyszłych potrzeb w zakresie usług inteligentnych.

Krok III - Opis i klasyfikacja usług inteligentnych

Pomysłów i potrzeb na pewno będzie wiele. Sposród nich należy wybrać te, których wdrożenie przyniesie największe korzyści w łatwej do określenia przyszłości (3-5 lat) oraz dokonać ich oceny pod względem dodatkowych kryteriów, takich jak:

Przydatność

Przydatność, rozumiana jako wpływ funkcjonalności / usług inteligentnych na cele / wizję rozwoju miasta i cele strategiczne miasta.

Zgodność ze strategiamiu UE

Zgodności ze strategiami UE rozumianej jako istnienie obecnie Programów UE pozwalających na sfinansowanie wdrożenia inwestycji

Łatwość wdrożenia

Na łatwość wdrożenia składają się: *Zasięg wdrożenia funkcjonalności usługi rozumiany jako rodzaje interesariuszy, których należy zaangażować w celu wdrożenia rozwiązania; *Czas wdrożenia usługi rozumiany jako kompletny czas niezbędny do realizacji pełnego Cyklu Życia Projektu (od Etapu Inicjacji po Stabilizację; *Koszt wdrożenia usługi rozumiany jako wartość projektu; *Złożoność techniczna wdrożenia rozumiana jako rodzaje prac infrastrukturalnych niezbędnych do przeprowadzenia

Krok IV - Przyporządkowanie usług do domen/grup

Wybrane pomysły należy usystematyzować, przypisując je do jednej ze zdefiniowanych domen/grup usług.

Inteligentna Gospodarka

Inteligentne Środowisko

Inteligentna Mobilność

Inteligentne Społeczeństwo

Inteligentne Zarzadzanie

Inteligentne Mieszkanie

Gdzie pracowaliśmy nad usługami Smart City?

W poniższych miastach i projektach pracowaliśmy nad inteligentnymi usługami (Smart City).

To co ThinkIt Consulting może zrobić dla miasta w zakresie Smart City

Przeprowadzimy analizę potrzeb i opracujemy model biznesowy, które pozwolą ustrukturyzować analizę przedsięwzięcia, skupiając się na odpowiedzi na 3 główne pytania:

Co dostarczamy?

Jakie wartości dla klientów/mieskzańców przyniesie wdrożenie wybranych usług?

Dla kogo?

Do jakiego segmentu klientów kierowane są poszczególne usługi?

Jak?

W jaki sposób sfinansować wdrożenie usług? Jakie korzyści i koszty będą się wiązały z wdrożeniem wybranych usług? W jaki sposób wdrożenie usług wpłynie na budżet Miasta? Jak podchodzić do zidentyfikowanych obszarów ryzyka?

Zakres prac jakie możemy wykonać:

Opracowanie modeli realizacji inwestycji

Identyfikacja możliwych źródeł finansowania

Wybór optymalnego modelu prowadzenia inwestycji i późniejszego jej utrzymania oraz eksploatacji

Ustalenie harmonogramu realizacji usług

Sposób realizacji

Oszacowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych realizacji koncepcji wykonawczej wybranych usług typu Intelligent City

Identyfikacja źródeł i wielkości przychodów z tytułu świadczenia wybranych usług typu Intelligent City

Wybór optymalnego modelu inwestycyjnego i eksploatacyjnego (w tym uzasadnienie wyboru za pomocą analizy SWOT)

Opracowanie wskaźników efektywności finansowej, ekonomicznej oraz przepływów finansowych w 20-letniej perspektywie

Ocena wpływu realizacji usług na budżet miasta oraz poprawę wskaźników bezpieczeństwa wraz z identyfikacją kluczowych ryzyk dla zakresu, harmonogramu

Opracowanie koncepcji zarządzania Systemem (na etapie wdrożenia i eksploatacji)

Produkty prac

Model biznesowy

System założeń, pojęć i zależności między nimi, pozwalający opisać (zamodelować) w przybliżony sposób pewien aspekt rzeczywistości

Model analizy finansowej

Model umożliwiający prostą modyfikację przyjętych założeń i zależności

Katalog wytycznych

Wytycznych dla Miasta w zakresie finansowania wybranych usług typu Intelligent City

Rekomendacje

Rekomendacje w zakresie działań jakie należy podjąć w celu realizacji wdrożenia wybranych usług typu Intelligent City